પુસ્તક પસંદગી સમિતિ

પુસ્તક પસંદગી સમિતિ

પુસ્તકો, સામયિકો તથા અગ્રંથ સામગ્રી અને સી.ડી., વી.સી.ડી., ડી.વી.ડી. તેમજ ઓડિયો કેસેટ્સની પસંદગી અને પ્રાપ્તિ વ્યવસ્થાપક મંડળની પેટા સમિતિના સભ્યશ્રીઓ કરે છે.

૧. ડૉ. જગદીશભાઈ ભાવસાર - સભ્યશ્રી

૨. ડૉ. હેમન્તભાઈ ભટ્ટ - વિદ્વાન સભ્યશ્રી

૩. શ્રીમતી મીનાક્ષીબહેન દેસાઈ - વિદ્વાન સભ્યશ્રી

MJ Library

Time : 7:30 am to 7:30 pm

Reading Time : 7:30 am to 10:00 pm

Membership Fee

Annual fee : 200 Fee + 300 Deposite  =  Rs. 500 

Lifetime Membership : Rs. 1500

Login Module

Who's Online

We have 4 guests and no members online