123456789

General Rules

શેઠ માણેકલાલ જેઠાભાઈ પુસ્તકાલય

વાચનાલયનો ઉપયોગ કરતા વાચકો માટેના નિયમો:

૧. પાગલ, નશો કરેલી કે ચેપી રોગથી પિડાતી કોઈ વ્યક્તિને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં.

૨. વાચનાલયમાં પ્રવેશતા કોઈપણ વાચકને પોતાની સાથે પાળેલા પશુ-પક્ષી, બેગ, થેલી, છત્રી, લાકડી, વિસ્ફોટક પદાર્થ કે પ્રવાહી,

    ઘાતક પદાર્થ કે પ્રવાહી જેવી કોઈપણ વસ્તુ લઇ જવા દેવામાં આવશે નહીં.

૩. વાચનાલયમાં ધુમ્રપાન, તમાકુ, ગુટકા જેવા માદક તત્વોનો નિષેધ છે.

૪. વાચનાલયમાં ગમે ત્યાં થૂકવું નહી. પાન ખાઈને પિચકારી મારવી નહી. ગંદકી કરવી નહી.

૫. વાચનાલયમાં દરેક વાચકે બીજા વાચકને તકલીફ ન થાય તે રીતે વિચારી સંપૂર્ણ શાંતિ જાળવવાની રહેશે.

૬. વાચનાલયમાં વાચન કરતા અન્ય વાચકોને વાચન ધ્યાનભંગ ન થાય તે માટે મોબાઈલ ફોન સ્વીચ ઓફ રાખવો.

૭. વાચનાલયમાં દરેક વાચકે શિસ્ત,સંયમ અને સભ્યતાથી બેસી વાંચન કરવાનું રહેશે.

૮. બીન જરૂરી ચર્ચા, મોટેથી વાતો કરવી, મોટા અવાજે બોલવુ, ઘાંટા પાડવા, ખોટી ફરિયાદો કરવી, વાચકો અને કર્મચારીઓ સાથે

     અસભ્ય વર્તન કરનારને વાચનાલયમાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં.

૯. વાચનાલયમાં માત્ર વાચન માટે જ પ્રવેશ આપવામાં આવતો હોવાથી બીન જરૂરી સમય પસાર કરવા બેસી રહેવું, આંખો બંધ કરીને

     ઊંઘવા જેવી કોઈપણ પ્રવુત્તિ કરવી નહીં.

૧૦. સામયિક રજીસ્ટ્રેશનરૂમમાં અધિકૃત વ્યક્તિ સિવાય અન્ય કોઈપણ વાચકે પ્રવેશ કરવો નહીં. કોઈપણ વાચન સામગ્રીની માગણી હોય

       ત્યારે પુસ્તકાલયના કર્મચારીને જણાવાનું રહેશે.

૧૧. વર્તમાનપત્ર - સામયિક જ્યાંથી મેળવ્યું હોય ત્યાંજ મૂકવાનું રહેશે.

૧૨. વર્તમાનપત્ર - સામયિકમાં કોઈપણ પ્રકારનું લખાણ,લીટા,બોક્સ કે અન્ય રીતે બગાડ કરી શકાશે નહીં.

૧૩. કોઈપણ વાચન સામગ્રીમાંથી પાનાં ફાડવા, ફોટા પાડવા, પાનાં ખરાબ કરવા, બાઇન્ડીંગને નુકશાન પહોંચાડવા જેવી કોઈપણ    

      પ્રવુત્તિ કરી શકાશે નહીં.

૧૪. વર્તમાનપત્રો - સામયિકો રેક્સ પર ડિસ્પલે કરવામાં આવ્યા છે તેનો વ્યવસ્થિત રીતે ઉપયોગ કરવો અગત્યના તેમજ કિમતી સામયિકો માટે આઇકાર્ડ

      જમા કરાવે આપવામાં આવશે અને જૂના કોઈપણ અંકોની જરૂરિયાત હોય તો ડિમાન્ડ સ્લીપ ભરીને કર્મચારીને આપવાથી જરૂરી અંકો

      વધુમાં વધુ બે અંકોની મર્યાદામાં પૂરા પાડવામાં આવશે તથા અગત્યના તેમજ મૂલ્યવાન (કિંમતી) સામયિકો માટે આઇકાર્ડ જમા

      કરાવ્યાં બાદ સામયિકો આપવામાં આવશે.

૧૫. કોઈપણ વાચક વર્તમાનપત્ર - સામયિકોના અંકોને નુકશાન કરશે તો ગ્રંથપાલશ્રીની સૂચના અનુસાર જે તે અંક નવો લાવીને

       આપવાનો રહેશે અથવા ગ્રંથપાલશ્રી નક્કી કરે તે નુકશાનીની રકમ ભરપાઈ કરવાની રહેશે.

૧૬. જૂના વર્તમાનપત્રોના અંકો અથવા સામયિકના અંકોની માંગણી કરનાર વાચકે પુસ્તકાલયનું વાચક સભ્યપદ ધરાવવું જરૂરી છે.

૧૭. જે તે દિવસના વર્તમાનપત્રોનો ઉપયોગ કરતા વાચકોને અન્ય વાચકોને વાચન લાભ મળી શકે તે હેતુથી દસ મિનિટથી વધુ સમય

      વાંચન માટે બેસવા દેવામાં આવશે નહીં.

૧૮. દરરોજના નવા મળેલા સામાયિક-અંકોની નોંધ વાચનાલયના નોટીસ બોર્ડ પર મૂકવામાં આવતી હોય છે. આથી આ બાબતે અન્ય    

      કોઈ પૃચ્છા કરવી નહીં.

૧૯. પુસ્તકાલય અને વાંચન સામગ્રી આપની પોતાની સહિયારી છે આપને વાંચીએ અને બીજાઓને વાંચવા દઈએ.

૨૦. વાચનાલય સંબંધી અન્ય કોઈ મુશ્કેલીઓ હોય તો સામયિક વિભાગના ઇન્ચાર્જનો સંપર્ક કરવો.

 


 -: ડિજિટલ લાયબ્રેરીના સામાન્ય નિયમો :- 

૧. ડિજિટલ લાયબ્રેરીના સભ્ય થનાર વ્યક્તિએ નિયત અરજીફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ફોર્મની સાથે એક ફોટોગ્રાફ તેમજ રહેઠાણનો પૂરાવો

     આપવાનો રહેશે.

     સભ્યપદની મુદ્દત સભ્ય બન્યા તારીખથી (૩૧ માર્ચ સુધી) એક વર્ષની રહેશે

૨. ડિજિટલ લાયબ્રેરીનો સમય સવારના ૧૧.૦૦ કલાકથી સાંજના ૬.૦૦ કલાક સુધીનો રહેશે.

૩. ડિજિટલ લાયબ્રેરીમાં સભ્ય થનાર વાચકે નીચે મુજબની સભ્ય ફી તેમજ ડિપોઝીટ ભરવાની રહેશે.

વાચક

ડિપોઝીટ 

લવાજમ 

 આજીવન

વયસ્ક

 ૧૫૦/-

 ૧૫૦/-

 ૫૦૦/-

વિદ્યાર્થી

 ૧૫૦/-

 ૧૫૦/-

 ૫૦૦/-

બાળ વાચક 

(૬ થી ૧૪)

 ૧૫૦/-

 ૧૫૦/-

 ૫૦૦/-

 

૪. ડિજિટલ લાયબ્રેરી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સી.ડી. (કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક) વધુમાં વધુ ૧૪ દિવસ રાખી શકાશે. તેનાથી વધુ સમય માટે

     રાખવા બદલ રોજના રૂ. ૩/- સી.ડી. દીઠ અતિદેય (મોડાઈ) આપવાનો રહેશે.

૫. ડિજિટલ લાયબ્રેરી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સી.ડી. સભ્યએ ચેક કરીને લઇ જવાની રહેશે. સી.ડી. ઈશ્યુ થયા પછી તેને કંઇ પણ

    નુકશાન થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી સભ્યની રહેશે. પુસ્તકાલય નક્કી કરે તે મુજબ સભ્યએ નુકશાન ભરપાઈ કરી આપવાનું રહેશે,

    અથવા તો નવી ઓરીજીનલ સી.ડી. પૂરી પાડવાની રહેશે.

૬. સભ્યપદની મુદ્દત પૂરી થયા બાદ ભરેલી ડિપોઝીટ પાછી મેળવવાની માંગણી થયા પછી એક માસની અંદર પરત આપવાની તજવીજ

     થશે. ડિપોઝીટની રસીદ અરજી સાથે સામેલ કરવાની રહેશે તેથી ડિપોઝીટની રસીદ સાચવીને રાખવી.

૭. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક જ નામ ઉપર એકથી વધુ વખત સભ્યપદ નોંધાવી શકશે નહીં. આમ છતાં પણ જો કોઈ વ્યક્તિએ એકથી વધુ

    વખત એક જ નામ ઉપર સભ્યપદ નોંધાવ્યું હશે તો તે તમામ સભ્યપદ રદ કરીને અનામત (ડિપોઝીટ) જપ્ત કરવાનો અધિકાર

    પુસ્તકાલયને રહેશે.

૮. જો કોઈ સભ્ય પોતાની કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક અથવા તેની કિંમત પુસ્તકાલયમાં ભરપાઈ ન કરે તો તે અંગે થયેલ અતિદેય તેમજ ટપાલખર્ચ

     વગેરે ભરપાઈ કરવાની જવાબદારી જે તે સભ્યની રહેશે.

૯. સભ્યથી ખોવાઈ ગયેલ ટિકિટની ડુપ્લીકેટ ટિકિટ કાઢી આપવામાં આવશે નહીં. વરસાદથી કે અન્ય રીતે નુકશાન પામેલ ટિકિટ પરત

     આપવાથી નિયત ફી ભરીને ડુપ્લીકેટ ટિકિટ આપવામાં આવશે.

૧૦. ખોવાઈ ગયેલ ટિકિટ ઉપર પણ કોઈ સભ્ય સી.ડી. લઇ ગયેલ હશે તો પણ તેની જવાબદારી કાર્ડ ધરાવનાર સભ્યની રહેશે.

૧૧. પુસ્તકાલયના સામાન્ય નિયમો તેમજ ઈશ્યુ રીટર્નના નિયમો ડિજિટલ લાયબ્રેરીના વાચકોને પણ લાગુ પડશે.

 


વાતાનુકૂલિત ઓડિટોરીયમના ઉપયોગ માટેના નિયમો

સામાન્ય:

૧. ઓડિટોરીયમનો હેતુ ગ્રંથાલય વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિ માટેનો છે. પુસ્તકાલય દ્વારા યોજવામાં આવતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યક્રમો અત્રે

     યોજવામાં આવે છે.

૨. ગ્રંથાલય વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિનું આયોજન ગ્રંથાલય પોતે કરશે અથવા ઉપરોક્ત હેતુ સાથે સુસંગત હેતુઓ માટે અન્ય સંસ્થાઓ સાથે

     સંયુક્ત આયોજન કરી શકાશે.

૩. 'સંસ્થા' આયોજનમાં જોડાનાર સંસ્થાને વિશિષ્ઠ નિયમો લાગુ પડશે નહીં.

૪. સંયુક્ત આયોજનમાં જોડાવવું કે કેમ તે અંગેની સ્વીકૃતિ કે અસ્વીકૃતિનો નિર્ણય ગ્રંથપાલ કરશે.

વિશિષ્ટ:

   ગ્રંથાલય અભિગમ કેળવવામાં સહાયભૂત બની રહે તેવી તમામ શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક અને રચનાત્મક પ્રવુત્તિ માટે કોઈપણ સંસ્થા ઓડિટોરીયમના ઉપયોગ માટે અરજી કરી શકશે તેમજ નીચે જણાવેલ નિયમો બંધનકર્તા રહેશે.

૧. વપરાશ કરવાની ઈચ્છા ધરાવનાર સંસ્થાએ નિયત અરજીપત્રકમાં પૂરી માહિતી સાથે પ્રોગ્રામના એક અઠવાડિયા અગાઉ અરજી કરવી

     પડશે.

૨. વપરાશનો સમય સવારના ૯.૦૦ થી રાત્રીના ૭.૦૦ સુધીનો રહેશે.

૩. પુસ્તકાલયસેવાઓને કોઈપણ મુશ્કેલીઓ કે અવરોધ ઉભો ન થાય તે રીતે ઓડિટોરીયમનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

૪. ઓડિટોરીયમ વાપરવા રાખનારે બેઠક માટેની વ્યવસ્થા : ખુરશીઓ, પાથરણા, સ્ટેજ આયોજન તેમજ સાઉન્ડ સીસ્ટમની વ્યવસ્થા પોતે

     કરવાની રહેશે.

૫. ઓડિટોરીયમમાં પીણા, હળવો નાસ્તો, ભોજન કરી શકાશે નહીં.

૬. વપરાશ દરમ્યાન પુસ્તકાલયની કોઈપણ મિલ્કત કે સાધનોને નુકશાન થશે તો તેની સઘળી જવાબદારી ઓડિટોરીયમ વાપરનારની

     છે, અને નુકશાનીની રકમ ગ્રંથપાલશ્રી નક્કી કરશે જે ડિપોઝીટની રકમમાંથી કાપી લેવામાં આવશે.

૭. કોઈપણ જાતની ગંદકી થાય તે રીતે ઓડિટોરીયમનો ઉપયોગ કરવો નહીં. વાપરવા રાખનારે કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી  ઓડિટોરીયમમાં

     દરેક જગ્યાએ સફાઈ કરાવવાની રહેશે.

૮. ઓડિટોરીયમમાં લાઉડ સ્પીકરના ઉપયોગથી લાઈબ્રેરીના વાચકોને ખલેલ પહોંચે નહીં તે જોવાનું રહેશે.

૯. ઓડિટોરીયમના વપરાશ માટે વાપરનાર વ્યક્તિ : સંસ્થા કોઈપણ વ્યક્તિ પાસેથી ટીકીટો કે અન્ય કોઈ સ્વરૂપે રકમ ઉઘરાવી શકશે

     નહીં, કે આનુષાંગિક  એવી કોઈપણ પ્રવુત્તિ કરી શકશે નહીં.

૧૦. કાર્યક્રમ ચાલુ હોય ત્યારે પુસ્તકાલયના ગ્રંથપાલશ્રી કે કોઈપણ અધિકારીશ્રી ઓડિટોરીયમમાં દાખલ થાય તો ઓડિટોરીયમ

      વાપરનારે યોગ્ય સહકાર આપવાનો રહેશે.

૧૧. ઓડિટોરીયમ વાપરવા ઇચ્છનાર વ્યક્તિ/સંસ્થાએ અરજીપત્રક સાથે રૂ. ૧૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા એક હજાર પુરા) ડિપોઝીટ તથા રૂ.

       ૨૫૦૦/- (અંકે રૂપિયા પચ્ચીસો પુરા) ભાડુ તથા વિજળી ખર્ચ અલગથી ભરવાના રહેશે.

૧૨. ઓડિટોરીયમના ઉપયોગના નિયમોમાં ફેરફાર કરવાનો પુસ્તકાલયના વ્યસ્વસ્થાપક મંડળનો હક્ક અબાધિત છે.

 


જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાર્થી વાચનાલયના નિયમો  

૧. આ વિભાગ સવારના ૮.૦૦ થી રાત્રે ૧૦.૦૦ કલાક સુધી ખુલ્લો રહેશે.

૨. જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાર્થી વાચનાલયનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીએ પુસ્તકાલયનું સભ્યપદ મેળવવાનું રહેશે.

૩. આ વિભાગનો ઉપયોગ કરતી વખતે પુસ્તકાલય તરફથી સભ્યપદ માટે આપવામાં આવેલ ઓળખપત્ર સાથે રાખવાનું રહેશે.

૪. આ વિભાગમાં વાચક પોતાના પુસ્તકો સાથે રાખી શકશે. ખાસ સંજોગોમાં પુસ્તકાલયના પુસ્તકોની જરૂરિયાત રહે તો ઈશ્યુ કાઉન્ટર પર

     પોતાની વાચક ટિકિટ પર પુસ્તકો ઈશ્યુ કરાવી સાથે રાખી શકશે.

૫. પુસ્તકાલય તરફથી નિયત કરેલા અરજીફોર્મમાં સંપૂર્ણ વિગતો ભરીને ગ્રંથાલયીની મંજુરી મેળવ્યા બાદ આ વિભાગનો ઉપયોગ કરી

     શકાશે.

૬. કોઈ પણ સંજોગમાં એક જ વાચક એકથી વધુ બેઠક વ્યવસ્થા રોકી શકશે નહિં.

૭. વાચનાલાયમાં સંપૂર્ણ શાંતિ જાળવવાની રહેશે.

૮. આ વિભાગમાં સ્વચ્છતા અને પવિત્રતા જળવાય તે જોવાની સૌ કોઈ વાચકની ફરજ રહેશે.

૯. આ વિભાગમાં ધુમ્રપાન,ગુટકા,તંબાકુ,પાન,નશાકારક પધાર્થ કે પ્રવાહી ઉપરાંત જલનશીલ સ્ફોટક પધાર્થ કે પ્રવાહી સાથે રાખવું કે તેનો

    ઉપયોગ કરવો નિષેધ રહેશે.

૧૦. વાંચન કક્ષનો ઉપયોગ કરતા વાચકે પોતાની સાથે બેગ, બગલથેલો, દફતર, વોટરબેગ, નાસ્તાનો ડબો વિગેરે સાથે લાવવું નહી.

૧૧. વાચનાલયમાં કોઈપણ પ્રકારનો નાસ્તો, ભોજન, ઠંડા કે ગરમ પીણા લઇ જઇ શકાશે નહિ.

૧૨. વિદ્યાર્થી વાચનાલયમાં વિદ્યાર્થી વાચકો માટે પુસ્તકાલય તરફથી સૂચવવામાં આવેલ નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરવાનું રહેશે.

૧૩. આ વિભાગનો ઉપયોગ કરતા વાચકો દ્વારા પુસ્તકાલયની માલ-મિલકત, ફર્નિચર, લાઈટ અને વાંચન સામગ્રીનું કંઈ પણ નુકશાન થશે તો

      જે તે વાચક પાસેથી વસૂલાત કરવામાં આવશે.

૧૪. વિષય નિષ્ણાતો, સંશોધકો, પત્રકારો, સાહિત્યકારો આ વિભાગનો વાંચન માટે ઉપયોગ કરી શકશે.

૧૫. આ વિભાગનો વાચનકક્ષ તરીકેનો ઉપયોગ નિ:શુલ્ક છે.

૧૬. વાચનકક્ષમાં વાંચવાની મંજૂરી આપેલા વિદ્યાર્થી સિવાય અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિને બેસવા દેવામાં આવશે નહી.

૧૭. અભ્યાસ કરવા માટે જે મુદતની મંજૂરી આપવામાં આવી હશે તે મુદતથી વધારે સમય માટે પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહી.

૧૮. દરેક વાચકે વાચનાલયમાં શિસ્ત અને સભ્યતાથી બેસવાનું રહેશે.

૧૯. આ વિભાગનો ઉપયોગ કરતી વખતે પોતાની પાસેનો સેલફોન સ્વીચ ઓફ રાખવાનો રહેશે.

૨૦. પુસ્તકાલયના ગ્રંથાલાયીને વાચકને વાંચન માટે મંજૂરી આપવી, મંજૂરી પાછી ખેંચી લેવી જેવા તમામ હક્કો અબાધિત રહેશે.

 


  -: શેઠ માણેકલાલ જેઠાભાઈ પુસ્તકાલય - સાહિત્યચોરાના નિયમો :-

૧. દર શનિવારે 'સાહિત્યચોરા'ના ઉપક્રમે સાહિત્યકારો-સાહિત્ય રસિકોની સભા પુસ્તકાલયમાં સાંજના સમયે મળશે.

૨. આ સાહિત્ય સભાનું સંચાલન ગ્રંથપાલ અથવા તેઓના પ્રતિનિધિ અથવા સાહિત્યકારોમાંથી કોઈ એક સભા સંચાલન કરશે.સંચાલન

    અંગેની સંપૂર્ણ સત્તાઓ ગ્રંથપાલની રહેશે.

૩. સાહિત્ય સર્જન, વિસ્તરણ અને વિતરણ અંગેના હેતુ સાથે આ ચોરો સંકળાયેલો હોવાથી સાહિત્યિક-સાંસ્કૃતિક વિષયો સિવાયના કોઈ

     પણ વિષયની ચર્ચા કરી શકાશે નહિં.

૪. આ સભામાં હાજર રહેનાર સૌ કોઈએ શિસ્ત જાળવવાની રહેશે. શિષ્ઠ અને સૌજન્યશીલ ભાષા પ્રયોગ કરવાનો રહેશે.

૫. કોઈ પણ વ્યક્તિ, જૂથ,સંપ્રદાય,ધર્મ, રાજકીય પક્ષ, જ્ઞાતિ, જાતિ, મંડળ કે રાષ્ટ્રનું અહિત થાય, દુ:ખ પહોંચે તેવો કોઈ પણ ભાષા

     પ્રયોગ કરી શકાશે નહિં.

૬. સાહિત્ય ચર્ચા અંગેનો ચારો હોવાથી સભામાં હાજર રહેનાર દરેક વ્યક્તિને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાની સત્તા છે. પોતાના વિચારો

     બીજા પર થોપી બેસાડી શકાશે નહિં.

૭. સાહિત્ય સભામાં હાજર રહેનાર સૌ કોઈએ એકબીજા સાથે સહકાર અને સૌજન્ય પૂર્ણ વ્યવહાર કરવાનો રહેશે.

૮. આ સભામાં હાજર રહેનારા દરેકે સૌ પ્રથમ હાજરી પત્રકમાં પોતાનું નામ લખી ટૂંકી સહી કરવાની રહેશે.

૯. હાજરી પત્રકમાં સહી કરનારને પોતાના વિચારો રજૂ કરવા ક્રમાનુસાર તક આપવામાં આવશે. ક્રમ ભંગ કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિને

    અગ્રતા આપવામાં આવશે નહિં.

૧૦. દરેક સાહિત્યકારને વધુમાં વધુ ત્રણ મિનીટ ફાળવવામાં આવશે. સમય મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઇ પોતાને જે પણ કંઈ રજૂઆત કરવી છે

      તે ટૂંકાણમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કરવાની રહેશે.

૧૧. આ સાહિત્ય સભામાં દરેક પોતાની મૌલિક કૃતિ ગુજરાતી, હિન્દી, ઉર્દૂ, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત કોઈ પણ એક ભાષામાં રજૂ કરી શકશે. બીજા

      કોઈ સાહિત્યકારની રચના રજૂ કરી શકાશે નહિં.

૧૨. દર શનિવારે અલગ અલગ વિષયની રચનાઓ માટે જાહેરાત કરવામાં આવે છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી વિષય ઉપર જ રચનાઓ રજૂ

       કરવાની રહેશે.

૧૩. સાહિત્યચોરાની સભામાં દરેક સાહિત્યકારોને માત્ર ત્રણ મિનીટ સમયની ફાળવણી કરી હોવાથી કોઈ પણ પ્રકારની ભૂમિકા, પ્રાથમિક

       પરિચય કે અન્ય મુક્તકો રજૂ ન કરતાં સીધે સીધી પોતાની મૌલિક રચના જ રજૂ કરવાની રહેશે.

૧૪. પુસ્તકાલયની સાહિત્યિક સભા હોવાથી તેની એક આગવી ગરિમા જળવાય તે રીતે ગુણવત્તાસભર, ઉચ્ચ કોટિની રચનાઓ રજૂ થાય

      તે રીતે દરેકે રચના રજૂ કરવાની રહેશે.

૧૫. સાહિત્યચોરામાં કોઈ પણ પ્રકારની ગદ્ય, પદ્ય રચનાઓ રજૂ કરી શકાશે. પરંતુ અન્ય વધારે સાહિત્યકારોને તક આપી શકાય તે હેતુથી

       હવેથી ગાવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે.

૧૬. કોઈ પણ સાહિત્યકાર પોતાની રચના રજૂ કરતા હોય ત્યારે અન્ય સાહિત્યકારોએ માત્ર સાંભળવાનું રહેશે. કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતિક્રિયા

       આપવાની રહેશે નહિં.

૧૭. દરેક સાહિત્યકારનું માન-મર્યાદા જળવાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. કોઈ પણ પ્રકારની ટીકા-ટિપ્પણ કર્યા સિવાય દરેકને પોતાની

       મૌલિક રચનાઓ રજૂ કરવાનો સમાન અધિકાર રહેશે.

૧૮. સાહિત્ય સભામાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી દરેક સાહિત્યકાર-રચનાકારને રજૂઆત કરવાની તક આપવામાં આવશે. પરંતુ સમય મર્યાદા

       અથવા અન્ય સાહિત્યિક કાર્યક્રમોમાં માત્ર શ્રોતા તરીકે અથવા સાહિત્ય રસિક તરીકે બેસવાનું રહેશે.

૧૯. આ સાહિત્યસભામાં બહારથી આવેલા સાક્ષર સારસ્વતોનું સન્માન જળવાય તે રીતે માન-મોભો આપી તેઓના વિચારો રજૂ કરવા

       અગ્રતા આપવા અથવા પ્રાધાન્ય આપવા ગ્રંથપાલને સંપૂર્ણ સત્તા રહેશે.

૨૦. આ સાહિત્યસભા - સાહિત્યચોરા નેજા નીચે મળતી હોવા છતાં કોઈ પણ વ્યક્તિ-સંસ્થાના પ્રચારાત્મક પ્રવૃત્તિ અથવા નકારાત્મક

      પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેશે.

૨૧. સાહિત્યચોરામાં હાજરી આપતી કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રેસ સમક્ષ રજૂઆતો કરી શકશે નહિં.

૨૨. આ સાહિત્ય સભા - સાહિત્ય સર્જન, વિસ્તરણ, વિતરણ અને વેચાણ અંગેનું કાર્ય કરી શકશે.

૨૩. તમામ ભાષાના સાહિત્યકારો તેમજ નવોદિતોને ઉત્તેજન આપી તેઓને સાહિત્ય સર્જન તરફ વાળવા આ સાહિત્યચોરો પ્રયત્નશીલ

       રહેશે.

૨૪. જરૂરિયાતમંદ સાહિત્યકારોને સહાયરૂપ થવા જરૂરી પ્રયત્નો કરવામાં આવશે.

૨૫. સાહિત્યસભાના નિયમોનું પાલન નહિ કરનારને સાહિત્યિક સભામાં આવતા રોકવા અંગેની સંપૂર્ણ સત્તાઓ ગ્રંથપાલની રહેશે.

Staff

Auditorium

સામાન્ય:

૧. ઓડિટોરીયમનો હેતુ ગ્રંથાલય વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિ માટેનો છે. પુસ્તકાલય દ્વારા યોજવામાં આવતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યક્રમો અત્રે

     યોજવામાં આવે છે.

૨. ગ્રંથાલય વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિનું આયોજન ગ્રંથાલય પોતે કરશે અથવા ઉપરોક્ત હેતુ સાથે સુસંગત હેતુઓ માટે અન્ય સંસ્થાઓ સાથે

     સંયુક્ત આયોજન કરી શકશે.

૩. 'સંસ્થા' આયોજનમાં જોડાનાર સંસ્થાને વિશિષ્ઠ નિયમો લાગુ પડશે નહીં.

૪. સંયુક્ત આયોજનમાં જોડાવવું કે કેમ તે અંગેની સ્વીકૃતિ કે અસ્વીકૃતિનો નિર્ણય ગ્રંથપાલ કરશે.


વિશિષ્ટ:

   ગ્રંથાલય અભિગમ કેળવવામાં સહાયભૂત બની રહે તેવી તમામ શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક અને રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ માટે કોઈપણ સંસ્થા ઓડિટોરીયમના ઉપયોગ માટે અરજી કરી શકશે તેમજ નીચે જણાવેલ નિયમો બંધનકર્તા રહેશે.

૧. વપરાશ કરવાની ઈચ્છા ધરાવનાર સંસ્થાએ નિયત અરજીપત્રકમાં પુરી માહિતી સાથે પ્રોગ્રામના એક અઠવાડિયા અગાઉ અરજી કરવી

     પડશે.

૨. વપરાશનો સમય સવારના ૯.૦૦ થી રાત્રીના ૭.૦૦ સુધીનો રહેશે.

૩. પુસ્તકાલયસેવાઓને કોઈપણ મુશ્કેલીઓ કે અવરોધ ઉભો ન થાય તે રીતે ઓડિટોરીયમનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

૪. ઓડિટોરીયમ વાપરવા રાખનારે બેઠક માટેની વ્યવસ્થા : ખુરશીઓ, પાથરણા, સ્ટેજ આયોજન તેમજ સાઉન્ડ સીસ્ટમની વ્યવસ્થા પોતે

     કરવાની રહેશે.

૫. ઓડિટોરીયમમાં પીણા, હળવો નાસ્તો, ભોજન કરી શકાશે નહીં.

૬. વપરાશ દરમ્યાન પુસ્તકાલયની કોઈપણ મિલ્કત કે સાધનોને નુકશાન થશે તો તેની સઘળી જવાબદારી ઓડિટોરીયમ વાપરનારની

     છે, અને નુકશાનીની રકમ ગ્રંથપાલશ્રી નક્કી કરશે જે ડિપોઝીટની રકમમાંથી કાપી લેવામાં આવશે.

૭. કોઈપણ જાતની ગંદકી થાય તે રીતે ઓડિટોરીયમનો ઉપયોગ કરવો નહીં. વાપરવા રાખનારે કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી  

     ઓડિટોરીયમમાં દરેક જગ્યાએ સફાઈ કરાવવાની રહેશે.

૮. ઓડિટોરીયમમાં લાઉડ સ્પીકરના ઉપયોગથી લાઈબ્રેરીના વાચકોને ખલેલ પહોંચે નહીં તે જોવાનું રહેશે.

૯. ઓડિટોરીયમના વપરાશ માટે વાપરનાર વ્યક્તિ : સંસ્થા કોઈપણ વ્યક્તિ પાસેથી ટીકીટો કે અન્ય કોઈ સ્વરૂપે રકમ ઉઘરાવી શકશે

     નહીં, કે આનુષાંગિક  એવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કરી શકશે નહીં.

૧૦. કાર્યક્રમ ચાલુ હોય ત્યારે પુસ્તકાલયના ગ્રંથપાલશ્રી કે કોઈપણ અધિકારીશ્રી ઓડિટોરીયમમાં દાખલ થાય તો ઓડિટોરીયમ

      વાપરનારે યોગ્ય સહકાર આપવાનો રહેશે.

૧૧. ઓડિટોરીયમ વાપરવા ઇચ્છનાર વ્યક્તિ/સંસ્થાએ અરજીપત્રક સાથે રૂ. ૧૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા એક હજાર પુરા) ડિપોઝીટ તથા

        રૂ. ૨૫૦૦/- (અંકે રૂપિયા પચ્ચીસો પુરા) ભાડુ તથા વિજળી ખર્ચ અલગથી ભરવાના રહેશે.

૧૨. ઓડિટોરીયમના ઉપયોગના નિયમોમાં ફેરફાર કરવાનો પુસ્તકાલયના વ્યસ્વસ્થાપક મંડળનો હક્ક અબાધિત છે.

સંક્ષિપ્ત માહિતી

સ્થાપના વર્ષ                        :    ૧૯૩૮

અનુદાન                              :    અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન

વ્યવસ્થા                              :    મા.જે.પુસ્તકાલય, વ્યવસ્થાપક મંડળ

વાચક્સેવાઓ

              સામાન્ય સેવા        :   વર્તમાનપત્રો - સામયિકો

                                         :   અધ્યયન (સંદર્ભ) 

                                         :   અધ્યયન (વિદ્યાર્થી)

               ગ્રંથપરિક્રમણ       :   વયસ્ક

                                         :   બાળકિશોર  

                                         :   મહિલા  

                                         :   ફ,બા.પુ

                                         :   ફ.મ.પુ

                                         :   નવા પશ્ચિમઝોન ફ.બા.પુ.

                                         :  શાખા પુસ્તકાલયો (વિજયનગર, કાલુપુર, નરોડા, સરસપુર, હિંમતલાલપાર્ક,

                                            મણીનગર,વાસણા,વેજલપુર તથા વાચનાલય અમરાઈવાડી)

                                         :  વયસ્ક

                                         :  બાળકિશોર

                                         :  આંતર ગ્રંથાલય

પ્ર-લેખન માહિતીસેવા           :  અનુલય (સંદર્ભ સેવા)

                                         :  માહિતી

                                         :  પ્રતિલિપિ

વિભાગીય                           :  બાળ-કિશોર વિભાગ

                                         :  બાળસંગ્રહાલય

                                         :  મહિલા વિભાગ

વિસ્તરણ                            :   શાખા પુસ્તકાલય

                                         :  ફરતું બાળ પુસ્તકાલય

                                         :  મહિલાઓ માટેનું ફરતું પુસ્તકાલય

                                         :  નવા પશ્ચિમઝોન ફ.બા.પુ.

                                         :  પંડિત સુખલાલજી પ્રજ્ઞાચક્ષુ શ્રાવ્ય વિભાગ

                                         :  આર્ટ અને પિક્ચર ગેલેરી

                                         :  ડિજીટલ લાયબ્રેરી

                                         :  ગ્રંથ પ્રદર્શન

                                         :  સીડી - ડીવીડી-વીસીડી

                                         :  સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

                                         :  વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિઓ

                                         :  કોમ્પ્યુટર

                                         :  શાખા પુસ્તકાલય – વિજયનગર

                                         :  અજીત ભગત પુસ્તકાલય - કાલુપુર

                                         :  શાખા પુસ્તકાલય - નરોડા

                                         :  શાખા પુસ્તકાલય – સરસપુર

                                         :  શાખા પુસ્તકાલય - હિમ્મતલાલ પાર્ક

                                         :  વાચનાલય - અમરાઈવાડી

                                         :  આત્મા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લાયબ્રેરી - મણિનગર

                                         :  ગચ્છાધિપતિ આચાર્યશ્રી સુબોધ સાગર સુરિશ્વરજી મહારાજશ્રી  લાયબ્રેરી – વાસણા

                                         :  ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી લાયબ્રેરી – વેજલપુર


અધ્યયન વિભાગ                                               : વાચનાલય

                                                                       : અધ્યયન  (કિશોર)

                                                                       : અધ્યયન  (વયસ્ક)

ગ્રંથભંડાર (સામાન્ય)                                          : દેય

                                                                       : અદેય

ગ્રંથભંડાર (વિશિષ્ટ)                                           : અમદાવાદનો વારસો - અમદાવાદનો  અક્ષરદેહ - અમદાવાદની અસ્મિતા 

                                                                      : પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિભાગ

વિશિષ્ટ સાહિત્ય                                                : ગાંધી સાહિત્ય

                                                                      :  રીસર્ચ એન્ડ રેડી રેફરન્સ વિભાગ

                                                                      : કોમ્યુટર એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી વિભાગ

                                                                      : પેપર ક્લીપીંગ ફાઈલો કુલ ફાઈલ ૮૨ છે.

 કુલ ગ્રંથસંગ્રહ (૨૦૧૪-૧૫)                               : ૭,૩૧,૬૭૪

કુલ સભ્ય સંખ્યા (૨૦૧૪-૧૫)                             : ૨૨૩૪૦

કુલ ગ્રંથપરિક્રમણ (૨૦૧૪-૧૫)                           : ૨,૧૨,૧૩૭

કુલ ગ્રંથપરિક્રમણ  (વયસ્ક) (૨૦૧૪-૧૫)              : ૧,૯૩,૧૩૮

કુલ ગ્રંથપરિક્રમણ  (બાળકિશોર ) (૨૦૧૪-૧૫)       : ૧૮,૯૯૯

ફરતું બાળ પુસ્તકાલય:

                                                           વિસ્તાર  : ૧૦

                                                           સેવાકેન્દ્ર :  ૨૫

ફરતું મહિલા પુસ્તકાલય:

                                                          વિસ્તાર   :  ૧૦

                                                          સેવાકેન્દ્ર  :  ૩૨

નવા પશ્ચિમ ઝોન - ફ.બા.પુ.

                                                          વિસ્તાર   :  ૦૫

                                                          સેવાકેન્દ્ર :  ૧૫

વિકાસ રેખા

સત્યાગ્રહ આશ્રમના પુસ્તકો અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી ને આપવાનું નક્કી થયું. 
 
:૩૦-૦૭-૧૯૩૩
પ્રથમ લાયબ્રેરી કમિટીની રચના
 
:૦૩-૦૮-૧૯૩૩
લાયબ્રેરી કમિટીની પ્રથમ બેઠક
 
:૧૨-૦૮-૧૯૩૩
પુસ્તકાલયનું ખાતામૂર્હત પૂ.મહાત્મા ગાંધીના હસ્તે
 
:૨૧-૦૯-1933
પુસ્તકાલય કમિટીના પ્રથમ ચેરમેન શ્રી બળવંતરાય
પ્રમોદરાય ઠાકોરની નિમણૂંક
 
:૨૯-૧૧-૧૯૩૩
સત્યાગ્રહ આશ્રમના પુસ્તકો રાખવા હઠીસિંહની વાડીનો મોટો હોલ ભાડે રાખ્યો
 
:૩૦-૧૧-૧૯૩૩
પુસ્તકાલયના પ્રથમ ગ્રંથપાલ તરીકે
જયંતીભાઈ ઘેલાભાઈ દલાલની નિમણૂંક 
 
:૨૬-૦૧-૧૯૩૪
શેઠ માણેકલાલ જેઠાભાઈ પુસ્તકાલય ટ્રસ્ટડીડની નોંધણી 
 
:૨૨-૧૧-૧૯૩૭
સ્વ. શેઠ માણેકલાલ જેઠાભાઈ અને
પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીની અર્ધપ્રતિમાઓનું સ્થાપન 
 
:૧૨-૦૪-૧૯૩૮
સ્થાપના વર્ષ - પુસ્તકાલયનો પ્રારંભ પૂ. સરદાર પટેલના હસ્તે 
 
:૧૫-૦૪-૧૯૩૮
વ્યવસ્થાપક મંડળની રચના 
 
:૧૦-૦૭-૧૯૩૮
સભ્યપદ અને ગ્રંથપરિક્રમણની શરૂઆત 
 
:૦૪-૦૯-૧૯૩૯
શ્રી સી.વી. રામન પુસ્તકાલયની મુલાકાતે 
 
:૨૮-૦૨-૧૯૪૧ 
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના શુભ હસ્તે મા.જે.પુસ્તકાલયના કમ્પાઉન્ડમાં
સ્વ.બળવંતરાય પ્રમોદરાય ઠાકોરની અર્ધ પ્રતિમાનું લોકાર્પણ
 
:૨૧-૦૧-૧૯૪૮
ભારતીય ગ્રંથાલયશાસ્ત્રના પિતા ડૉ.એસ.આર.રંગનાથન પુસ્તકાલયની મુલાકાતે 
 
:૦૧-૦૨-૧૯૪૯
બાળકિશોર વિભાગનો પ્રારંભ શ્રી મોરારજી દેસાઈના હસ્તે 
 
:૧૪-૦૬-૧૯૫૬
મુક્ત પ્રવેશ 
 
:૦૧-૦૪-૧૯૫૭
સતત ૧૩ કલાક સેવાનો પ્રારંભ 
 
:૦૧-૦૪-૧૯૫૭
બાળપુસ્તકાલય સેવાઓ પુરા દિવસ માટે 
 
:૦૧-૦૭-૧૯૭૭
પ્રતિલિપિ સેવા 
 
:૩૧-૧૨-૧૯૭૭
ગ્રંથપરિક્રમણ : બાળકિશોર વિભાગ 
 
:૦૧-૦૪-૧૯૭૮
બ્રેલ અને ટોકીંગબુક લાયબ્રેરી 
 
:૦૧-૦૪-૧૯૭૯
વિડીયો , ટી.વી
 
:૦૧-૦૫-૧૯૭૯
ફાયર બોલ ફાઉન્ટેન 
 
:૦૧-૦૫-૧૯૭૯
ફરતું બાળપુસ્તકાલય 
 
:૩૧-૧૨-૧૯૭૯
આર્ટ અને પિક્ચર ગેલેરી 
 
:૦૧-૦૪-૧૯૮૦ 
ઓડિટોરીયમ
 
:૦૧-૦૪-૧૯૮૦
વિશિષ્ટ કોર્નર અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ 
 
:૦૧-૦૪-૧૯૮૧
બાળકિશોર વિભાગનું રજત જયંતિ વર્ષ 
 
:૧૪-૦૬-૧૯૮૧
અધ્યયનખંડની રચના 
 
:૦૧-૦૪-૧૯૮૩
રમકડાગૃહ
 
:૨૪-૦૧-૧૯૮૫
બાળસંગ્રહાલય
 
:૨૪-૦૧-૧૯૮૫
સિંધી સાહિત્ય કોર્નર 
 
:૨૪-૦૧-૧૯૮૫
મહિલા વિભાગ 
 
:૨૪-૦૧-૧૯૮૫
સાહિત્ય વર્તુળ 
 
:૧૮-૦૭-૧૯૮૫
કેસેટ્સ શ્રવણ
 
:૧૮-૦૭-૧૯૮૫
સુવર્ણ જયંતિ 
 
:૧૫-૦૪-૮૭ થી ૧૪-૦૪-૮૮
પૂર્વ વિસ્તાર : ફરતું બાળ પુસ્તકાલય 
 
:૦૨-૦૬-૧૯૮૭
મુખપત્ર જ્ઞાનોદ્યાન 
 
:૦૪-૦૬-૧૯૮૭
શાખા બાળપુસ્તકાલય : અજીત ભગત 
 
:૦૪-૦૬-૧૯૮૭
ગ્રંથાલયસેવા : સમયવધારો
 
:૦૧-૧૦-૧૯૮૭
વાંચનાલય ૧૩ કલાક 
 
:૦૧-૧૦-૧૯૮૭
શ્રી અટલબિહારી વાજપેયી પુસ્તકાલયની મૂલાકાતે 
 
:૩૧-૧૦-૧૯૮૭
નવલકથા સાહિત્ય : પરિવર્તિત વર્ગીકરણ 
 
:૧૯૮૭
ટી.વી., વી.સી.આર
 
:૨૩-૧૨-૧૯૮૮
મહિલા ફરતું પુસ્તકાલય હસ્તે રાજ્યપાલશ્રી આર.કે.ત્રિવેદી 
 
૧૫-૦૪-૧૯૮૯
ગ્રંથાલય વિજ્ઞાન પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ 
 
:૧૬-૦૯-૧૯૮૯
કોપીયર મશીન 
 
:૧૫-૧૧-૧૯૮૯
રાષ્ટ્રીય ગ્રંથાલય સપ્તાહ અને જ્ઞાનસત્ર 
 
:૧૯૯૦
સમકાલીન અનુક્રમણિકા બુલેટીન 
 
:જાન્યુઆરી ૧૯૯૧
અહિંસક અને શોષણવિહીન કેન્દ્ર 
 
:ઓગષ્ટ ૧૯૯૩

 

આજીવન સભ્યપદ 
 
:૦૧-૦૩-૧૯૯૪
બાળસાહિત્ય અકાદમી 
 
:૩૦-૦૪-૧૯૯૪
ઈતિહાસવર્તુળ
 
:૧૬-૦૭-૧૯૯૪
સર્જનશીલા હસ્તે મા. મેયરશ્રી ભાવનાબહેન દવે  
 
:૨૧-૧૨-૧૯૯૫
ઉદ્યાન પુસ્તકાલય 
 
:૦૩-૦૬-૧૯૯૬
કોમ્પ્યુટર વિભાગ હસ્તે સાંસદશ્રી વિજયભાઈ પટેલ 
અને મેયરશ્રી નંદલાલ વાધવા
 
:૦૪-૦૭-૧૯૯૬
મા.જે.પુસ્તકાલય : ષષ્ટીપૂર્તિ વર્ષ             
 
:૧૪-૦૪-૧૯૯૭ થી ૧૫-૦૪-૧૯૯૮
શાખા પુસ્તકાલય - વિજયનગર હસ્તે ગુ.હા.બોર્ડના ચેરમેન
શ્રી પ્રફુલભાઈ બારોટ અને મેયરશ્રી નંદલાલ વાધવા.
 
:૦૧-૦૫-૧૯૯૭ 
શાખા પુસ્તકાલય- અજીત ભગત મહિલા પુસ્તકાલય હસ્તે
શિક્ષણમંત્રી શ્રી આનંદીબહેન પટેલ.   
 
:૧૫-૧૨-૧૯૯૭
શાખા પુસ્તકાલય - નરોડા હસ્તે મેયરશ્રી લાલજીભાઈ પરમાર  
 
:૦૬-૦૫-૧૯૯૮
ઓડિયો-વિડીયો મોબાઈલ લાયબ્રેરી હસ્તે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
શ્રી એલ.કે. અડવાણીજી.
 
:૨૩-૦૫-૧૯૯૯
ઈન્ટરનેટ સેવાનો પ્રારંભ હસ્તે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
શ્રી  એલ.કે. અડવાણીજી.
 
:૨૩-૦૫-૧૯૯૯
પ્રગતિ સાહિત્ય વર્તુળ - વિજયનગર   
 
:૧૭-૦૬-૨૦૦૦
ઇન્ફોર્મેશન કિયોસ્ક ઉદ્દઘાટન શિક્ષણ મંત્રી શ્રી આનંદીબેન પટેલ 
 
:૨૭-૦૬-૨૦૦૦
શાખા-પુસ્તકાલય વિજયનગરની સેવાઓ ૧૩ કલાક ૩૬૪ દિવસ આપવાની ચાલુ કરી 
 
:૧૬-૦૮-૨૦૦૦
વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પુસ્તકો સાથે અધ્યયન કરી શકે તે માટે અધ્યયનગૃહનું આયોજન
 
:૦૩-૦૨-૨૦૦૧
પુસ્તકાલયના કમિટી રૂમનું નવીનીકરણ
 
:૦૭-૦૯-૨૦૦૧
દાતા સભ્યશ્રી રસિકલાલ માણેકલાલ શેઠનું અવસાન   
 
:૦૭-૧૦-૨૦૦૧
પુસ્તકાલયની સલામતી અને સુરક્ષા માટે સિક્યુરીટી સેવાઓ   
 
:૧૫-૦૨-૨૦૦૨
શાખા પુસ્તકાલય અજીત ભગત ખાતે વાચનાલય વિભાગ અને આપ-લે
વિભાગની સેવા શરૂ કરી
 
:૨૫-૦૨-૨૦૦૨
પુસ્તકાલયમા ઇન્ટરકોમ ટેલીફોનની સુવિધા  
 
:૧૩-૦૩-૨૦૦૨
સંદેશા વ્યવહારની આપ-લે માટે ફેક્સ મશીનની સુવિધા  
 
:૧૬-૦૩-૨૦૦૨
વાચનાલય સિવાયના તમામ વિભાગોમાં રવિવારની અઠવાડિક રજા શરૂ કરેલ હતી
 
:૦૧-૦૪-૨૦૦૨
મહિલા અદ્યયન ખંડ  
 
:જૂન ૨૦૦૨
સાહિત્ય ચોરો (દર શનિવારે)   
 
:૨૪-૦૮-૨૦૦૨
ટી.વી. બાળ વિભાગમાં મિની થિયેટર   
 
:૦૪-૦૧-૨૦૦૩
ટી.વી. વયસ્ક વિભાગ વર્લ્ડ કપ - ૨૦૦૩      
 
:જાન્યુઆરી - ફેબ્રુઆરી
વાચક સભ્યપદ માટે નવી નીતિ અને વ્યવસ્થાનો અમલ  
 
:૦૧-૦૪-૨૦૦૪
મહિલાઓ માટેની નવી મોબાઈલ વાન   
 
:૦૩-૦૪-૨૦૦૪
મ્યુ.સ્કૂલોમાં પુસ્તક વાચન સેવાકેન્દ્રો   
 
:૦૩-૦૪-૨૦૦૪
પુસ્તક સન્માન યોજનાનો અમલ
 
:૦૩-૦૪-૨૦૦૪
ઈ-બુક્સ, ઈ-જર્નલ્સ  
 
:૨૮-૦૫-૨૦૦૪
મ્યુ. કોર્પોરેશનમાં રેફરન્સ લાયબ્રેરીની શરૂઆત
 
:૨૩-૦૮-૨૦૦૪
જ્ઞાનવિહાર વિદ્યાર્થી વાચનાલય, રેફરન્સ સેક્શન અને રીસર્ચ સેન્ટર
 
:૦૩-૦૯-૨૦૦૪
ડિજિટલ લાયબ્રેરી
 
:૧૪-૦૯-૨૦૦૪
ઇનામી કૃતિઓનો સંગ્રહ
 
:૧૩-૧૨-૨૦૦૪
શાખા પુસ્તકાલય - સરસપુર
 
:૦૭-૦૩-૨૦૦૫
વાચનાલય - અમરાઈવાડીનો પ્રારંભ
 
:૦૭-૦૩-૨૦૦૫
અમદાવાદનો વારસો અને અક્ષરદેહનો સંગ્રહ
 
:૧૦-૦૩-૨૦૦૫
પુસ્તકાલયના પ્રવેશદ્વાર પાસે ખાત મુહૂર્તની અને ઉદઘાટન ની તકતીઓ મુકવામાં આવી
 
:૧૨-૦૩-૨૦૦૫
બાળકિશોર વિભાગનું સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ
 
:૧૪-૦૬-૨૦૦૫
તમામ ભાષાના પુસ્તકોનું વર્ગીકરણ 'ડ્યુઈ ડેસીમલ' પ્રમાણે કરવાની શરૂઆત કરી
 
:૦૨-૦૮-૨૦૦૫
પુસ્તકાલયના નવા નિયમોનો અમલ
 
:૦૨-૦૮-૨૦૦૫
વાંચનપર્વના વર્ષની ભેટ તરીકે આખુ વર્ષ સભ્યપદ લવાજમમાં ૫૦% ની રાહત
 
:૦૧-૦૪-૨૦૦૬ થી ૩૧-૦૩- ૨૦૦૭  સુધી
બાળકિશોર વિભાગનું સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ સમાપન કાર્યક્રમ
 
:૧૪-૦૬-૨૦૦૬
શાખા પુસ્તકાલય - હિંમતલાલ પાર્કનો પ્રારંભ હસ્તે શિક્ષણમંત્રી આનંદીબહેન પટેલ
 
:૧૦-૦૭-૨૦૦૬
સાહિત્ય ચોરાનું સર્જન - "કાવ્ય મંજૂષા" પુસ્તકનું વિમોચન
 
:૦૨-૦૬-૨૦૦૭

આત્મા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લાયબ્રેરી - મણીનગરનું લોકાર્પણ

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું  

 

૧૧-૦૮-૨૦૦૭

શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલય સંચાલિત ગચ્છાધિપતિ આચાર્યશ્રી સુબોધ સાગર સૂરિશ્વરજી મહારાજશ્રી

લાયબ્રેરીનું માન. સંસદ સભ્યશ્રી સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ અને માન. મેયરશ્રી અમિતભાઈ શાહના શુભ હસ્તે લોકાર્પણ

 

:૦૨-૧૦-૨૦૦૭

શેઠ મા.જે. પુસ્તકાલય સંચાલિત ડૉ. શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી લાયબ્રેરી,

વેજલપુરનું માન. ગૃહમંત્રીશ્રી, અમિતભાઈ શાહના શુભ હસ્તે લોકાર્પણ

 

:૨૨-૦૧-૨૦૦૮

નવા પશ્ચિમ ઝોન ફરતું બાળ પુસ્તકાલયનું માન. મહેસુલ મંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ અને

માન.મેયરશ્રી કાનાજી ઠાકોરના શુભ હસ્તે લોકાર્પણ

 

:૦૮-૧૧-૨૦૦૯

ગુજરાતના સ્વર્ણિમ જયંતિ વર્ષે, અમદાવાદ શહેરના ૬૦૦ મા વર્ષની ઉજવણી પ્રસંગે 

તેમજ મા.જે.પુસ્તકાલયના ૭૩માં સ્થાપના દિન નિમિત્તે કોચરબ આશ્રમથી  મા.જે.પુસ્તકાલય સુધી

માન. મેયરશ્રી કાનાજી ઠાકોરના વરદહસ્તે શુભપ્રસ્થાન

 

:૧૫-૦૪-૨૦૧૦

મા.જે.પુસ્તકાલયના પટાંગણમાં પુસ્તકમેળાનું તેમજ રંગારંગ, સાહિત્યિક અને

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન

 

:૧૫-૦૪-૨૦૧૦ થી ૧૯-૦૪-૨૦૧૦

માન. મેયરશ્રી કાનાજી ઠાકોર અને ધારાસભ્યશ્રી રાકેશભાઈ શાહના શુભ હસ્તે મા.જે.પુસ્તકાલયમાં કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન સિસ્ટમનું ઉદ્દઘાટન  

 

:૧૫-૦૪-૨૦૧૦

મા.જે.પુસ્તકાલયનું સભ્યપદ ધરાવતા વાચકો માટે કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ આઈકાર્ડ દ્વારા પુસ્તક આપ-લે સેવાનો પ્રારંભ

તેમજ વાચકો માટે ઓનલાઈન કેટલોગ સર્ચ સેવાની શરૂઆત

 

:૧૬-૦૪-૨૦૧૦

ગચ્છાધિપતિ આચાર્યશ્રી સુબોધસાગર સુરિશ્વરજી મહારાજ પુસ્તકાલય - વાસણા તથા

આત્મા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લાયબ્રેરી - મણિનગરમાં વાચકો માટે ઈન્ટરનેટ સેવાનો શુભારંભ

 

:૧૪-૧૦-૨૦૧૦

શહેરના છેવાડાના નગરજનોની વાંચનભૂખ સંતોષવા મ્યુ. પુસ્તકાલય ખાતા દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ખોલવામાં આવેલ વાચનાલયો

 

 

 શેઠ મા.જે.પુસ્તકાલયના ૭૪મા સ્થાપના દિન, ગુજરાતની "સ્વર્ણિમ જયંતિ ઉજવણી"

તથા "વાંચે ગુજરાત અભિયાન" ના ભાગરૂપે મા.જે.પુસ્તકાલયની વિકાસયાત્રાની એક ઝલક કાર્યક્રમ,

પુસ્તકાલય સંલગ્ન  વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓનો સન્માન સમારંભ તેમજ સાંસ્કૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન

 

:૧૧-૦૪-૨૦૧૧

શેઠ મા.જે.પુસ્તકાલય તથા આત્મા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લાયબ્રેરીના સંયુક્ત ઉપક્રમેધો.૧૨ના વિજ્ઞાન પ્રવાહના 'એ' સ્ટ્રીમના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા અંગે માર્ગદર્શન આપવા નિ:શુલ્ક પરિસંવાદનું ટાઉનહોલ ખાતે આયોજન

:૦૪-૦૬-૨૦૧૧

શેઠ મા.જે.પુસ્તકાલયમાં સૌ પ્રથમવાર ઓનલાઈન પદ્ધતિ દ્વારા ૨૦ સહાયક એટેન્ડન્ટ

લાયબ્રેરીની મેરીટ મુજબ ભરતી કરવામાં આવી

 

:૦૬-૦૩-૨૦૧૩

મા.જે.પુસ્તકાલય દ્વારા મ્યુ.પુસ્તકાલય ખાતા હસ્તકના ૮ વાચનાલયો પુન:કાર્યરત કરવામાં આવ્યા

 

:૦૭-૦૮-૨૦૧૩

અ.મ્યુ.કોર્પોરેશન તેમજ શેઠ મા.જે.પુસ્તકાલયના સંયુક્ત ઉપક્રમે ૬૮માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે

"ઉનકો સમર જો હો ગયે અમર" કાર્યક્રમ અંતર્ગત ૨૨૦ દિવંગત ક્રાન્તીવીરોના જીવનકવનને દર્શાવતું સ્મૃતિ

પ્રદર્શન તેમજ સપ્તાહ દરમ્યાન વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન

 

:૦૮-૦૮-૨૦૧૪ થી ૧૫-૦૮-૨૦૧૪

શેઠ મા.જે.પુસ્તકાલયમાં ગાંધીજયંતિ નિમિત્તે કર્મચારીઓ દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન

સપ્તાહનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો

 

:૦૨-૧૦-૨૦૧૪

શેઠ મા.જે.પુસ્તકાલય તેમજ મ્યુ.સ્કુલબોર્ડ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે મહાત્મા ગાંધી નિર્વાણ  દિન નિમિત્તે

"સરદાર પટેલ - એક વ્રજ પુષ્પ" વકતૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન

 

:૩૦-૦૧-૨૦૧૫

અ.મ્યુ.કોર્પોરેશનના હેરીટેજ વિભાગ દ્વારા "મહિલા સશક્તિકરણ" દિન નિમિત્તે મા.જે.પુસ્તકાલયમાં

વિષયને આનુષાંગિક પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું

 

:૦૮-૦૩-૨૦૧૫

Announcement

જ્ઞાન, માહિતી અને મનોરંજન સાથે બાળકોમાં વાંચન ટેવ ખીલવી શકાય તેમજ તેમના વ્યક્તિત્વનો સર્વાગી વિકાસ થાય તે માટે શેઠ માણેકલાલ જેઠાભાઇ પુસ્તકાલય સતત પ્રયત્નશીલ છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બાળકો માટે મનગમતા વૈવિધ્યસભર કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે, તો તેમા ભાગ લઇ પ્રોત્સાહિત કરવા હાર્દિક નિમંત્રણ છે.

વધારે માહિતી...

E Book Library

Gujarat CM opens revamped version of MJ Library in Ahmedabad

MJ Library

Time : 7:30 am to 7:30 pm

Reading Time : 7:30 am to 10:00 pm

Membership Fee

Annual fee : 200 Fee + 300 Deposite  =  Rs. 500 

Lifetime Membership : Rs. 1500

Login Module

Who's Online

We have 7 guests and no members online