સંક્ષિપ્ત માહિતી

અધ્યયન વિભાગ                                               : વાચનાલય

                                                                       : અધ્યયન  (કિશોર)

                                                                       : અધ્યયન  (વયસ્ક)

ગ્રંથભંડાર (સામાન્ય)                                          : દેય

                                                                       : અદેય

ગ્રંથભંડાર (વિશિષ્ટ)                                           : અમદાવાદનો વારસો - અમદાવાદનો  અક્ષરદેહ - અમદાવાદની અસ્મિતા 

                                                                      : પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિભાગ

વિશિષ્ટ સાહિત્ય                                                : ગાંધી સાહિત્ય

                                                                      :  રીસર્ચ એન્ડ રેડી રેફરન્સ વિભાગ

                                                                      : કોમ્યુટર એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી વિભાગ

                                                                      : પેપર ક્લીપીંગ ફાઈલો કુલ ફાઈલ ૮૨ છે.

 કુલ ગ્રંથસંગ્રહ (૨૦૧૪-૧૫)                               : ૭,૩૧,૬૭૪

કુલ સભ્ય સંખ્યા (૨૦૧૪-૧૫)                             : ૨૨૩૪૦

કુલ ગ્રંથપરિક્રમણ (૨૦૧૪-૧૫)                           : ૨,૧૨,૧૩૭

કુલ ગ્રંથપરિક્રમણ  (વયસ્ક) (૨૦૧૪-૧૫)              : ૧,૯૩,૧૩૮

કુલ ગ્રંથપરિક્રમણ  (બાળકિશોર ) (૨૦૧૪-૧૫)       : ૧૮,૯૯૯

ફરતું બાળ પુસ્તકાલય:

                                                           વિસ્તાર  : ૧૦

                                                           સેવાકેન્દ્ર :  ૨૫

ફરતું મહિલા પુસ્તકાલય:

                                                          વિસ્તાર   :  ૧૦

                                                          સેવાકેન્દ્ર  :  ૩૨

નવા પશ્ચિમ ઝોન - ફ.બા.પુ.

                                                          વિસ્તાર   :  ૦૫

                                                          સેવાકેન્દ્ર :  ૧૫

MJ Library

Time : 7:30 am to 7:30 pm

Reading Time : 7:30 am to 10:00 pm

Membership Fee

Annual fee : 200 Fee + 300 Deposite  =  Rs. 500 

Lifetime Membership : Rs. 1500

Login Module

Who's Online

We have 3 guests and no members online